Wat zijn de mogelijkheden als artiest om gage uit te laten betalen? 

1. Artiestenverloning (ook wel gageverklaring genoemd)
De artiest schrijft zich in bij ME-Artiestenverloning door een ingevuld inschrijfformulier en kopie paspoort / ID-kaart te mailen. MEProductions draagt dan loonheffing en premies werknemersverzekeringen af indien van toepassing. Artiestenverloning kan ook voor artiestengezelschappen. Iedere artiest moet zich wel individueel inschrijven. De gage wordt overgemaakt naar de (individuele) artiest. Voor meer informatie ga naar Artiestenverloning.

2. Factuur
De artiest is zelfstandig ondernemer (ingeschreven bij KvK) en stuurt MEProductions een factuur van de geleverde dienst. Sinds de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 is het van belang dat er een  verklaring op de factuur staat, waarbij wordt aangegeven geen gebruik te maken van de artiestenregeling. Voor meer informatie ga naar Zelfstandige artiesten.

3. Modelovereenkomst ‘opting-out’
Zowel een individuele artiest als een artiestengezelschap kan gebruik maken van de modelovereenkomst ‘opting-out’. Voor het optreden moet deze overeenkomst worden opgesteld en getekend door zowel MEProductions als de artiest (of vertegenwoordiger artiestengezelschap). De gage wordt na het optreden overgemaakt naar de artiest of vertegenwoordiger van het artiestengezelschap. Voor meer informatie ga naar Modelovereenkomst.

Wie is artiest?

Voor de belasting is een 'artiest' degene die (ingevolge een overeenkomst van korte duur) als musicus of anderszins als artiest optreedt. Hierbij is van belang dat de artiest een artistieke prestatie levert die bedoeld is om door een publiek te worden beluisterd en/of te worden bekeken. Als optreden wordt ook beschouwd het maken van radio- en televisieopnamen, want die zijn immers ook bedoeld om door een publiek te worden beluisterd en bekeken. Musici, zangers, goochelaars, solomusici, acrobaten, mimespelers, conferenciers, komieken en acteurs noemt de belastingdienst als voorbeelden van artiesten. Ook een acteur die wordt ingehuurd om een rol te spelen in een praktijksimulatie (een rollenspelacteur) is een artiest. Regiseurs, technici, inspeciënten en dergelijke, roadies bij popgroepen en dergelijke, managers vallen hier niet onder.
Voor de belastingdienst maakt het niet uit of je amateur artiest of professioneel artiest bent. Zowel amateur- als professionele artiesten hebben te maken met de specifieke artiestenregels.

Wat is de artiestenregeling?

De artiestenregeling stelt: Gaat een artiest of een groep artiesten een overeenkomst aan met een opdrachtgever voor één of enkele optredens en is er daarbij geen sprake van een privaatrechtelijke abeidsovereenkomst, dan dient de opdrachtgever loonheffing en premies in te houden op de betaalde gage en kostenvergoedingen. De opdrachtgever is dus altijd inhoudingsplichtig! Er is sprake van een overeenkomst van korte duur als de overeenkomst voor een periode van maximaal 3 maanden is gesloten.

In de volgende gevallen is de opdrachtgever NIET inhoudingsplichtig:

   - Het optreden is in de privésfeer
   - Er wordt een Inhoudingsplichtigen verklaring (IPV) afgegeven
   - Er wordt een gageverklaring afgegeven
   - Er is sprake van een kostenvergoedingsbeschikking

Er is nog een aantal situaties en regelingen waarin de hoofdregel wordt aangetast. Deze houden verband met de kostenvergoedingsbeschikking, de kleinevergoedingsregeling (KVR), de artiestenvrijwilligersregeling en de reis- en verblijfkostenregeling. 

Wat is een Inhoudingsplichtigen Verklaring (IPV)?

De inhoudingsplicht voor de loonbelasting en sociale premies kan verlegd worden van de opdrachtgevers c.q. podia naar een persoon die in het bezit is van een inhoudingplichtigenverklaring (IPV). De leider van een artiestengezelschap, een boekingskantoor, een vereniging of stichting, of een verloningsbureau kan zo'n  verklaring aanvragen.

Wat is de Kleine Vergoedings Regeling (KVR)?

Per optreden mag een bedrag van € 163 per artiest als onbelaste vergoeding uitbetaald worden. Als er dan nog een bedrag overblijft moet op het restant van de gage loonheffing en premies werknemersverzekeringen ingehouden worden. Als de gage minder bedraagt dan de genoemde € 163 hoeft niets ingehouden te worden.
Dit wil overigens niet zeggen dat de artiest in zijn latere aangifte inkomstenbelasting per optreden een vast bedrag van € 163 als kosten mag aftrekken. De ontvangen kostenvergoedingen moeten als inkomsten worden opgegeven, waarna de werkelijk gemaakte kosten mogen worden afgetrokken. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de onbelast ontvangen vergoedingen op grond van de kleinevergoedingsregeling, betaalt de artiest alsnog belasting over het verschil. Het is dus geen wondermiddel om een zo groot mogelijk deel van de gages buiten de belasting te houden.
Opdrachtgevers die hier gebruik van maken zijn verplicht hiervan opgave te doen aan de Belastingdienst. Tevens dienen zij een jaaropgave te verstrekken aan de artiest.

Voordelen toepassen KVR:
   - Er wordt een hoger loon uitbetaald
   - Gemaakte onkosten kunnen direct worden verrekend
   - Er worden minder sociale premies (o.a. werkgeverspremies) afgedragen

Nadelen toepassen KVR:
   - Kans op een naheffing als blijkt dat de ontvangen onkostenvergoeding niet aangetoond kan worden (naheffing inkomstenbelasting)
   - Omdat er geen premies afgedragen worden is de artiest ook niet verzekerd en kan dus geen aanspraak maken op een eventuele uitkering voor de WW, WAO of WIA.

Wat is een gageverklaring?

Een deel van de gage die een artiest of band ontvangt, is voor het dekken van de onkosten. Het zou onzinnig zijn om de opdrachtgever daarover ook loonbelasting en premies te laten betalen. Daarom heeft de belastingdienst de gageverklaring ontwikkeld. Hiermee laat de artiest weten welk deel van de gage moet worden gezien als loon en welk deel als vergoeding voor de kosten. Ook geeft de verklaring aan hoe dat loon over de verschillende leden van het gezelschap wordt verdeeld, zodat per persoon een juist bedrag aan loonbelasting en premies wordt afgedragen. De gageverklaring moet worden ingevuld voor het optreden en voordat de gage wordt uitbetaald.

Let op: Indien een gageverklaring onjuist of onvolledig is ingevuld dan moet de opdrachtgever voor de loonbelasting het anoniementarief van 52% toepassen. Daarnaast moet over de hele gage premies werknemersverzekeringen berekent worden. Ook mag de opdrachtgever geen rekening houden met een kostenvergoedingbeschikking of de kleine vergoedingregeling.

Wat is een kostenvergoedingsbeschikking?

Maakt een artiest veel kosten voor een optreden dan kan hij vooraf bij de belastingdienst een verzoek doen om deze kosten bij beschikking vast te stellen. De artiest moet hiervoor een begroting kosten en opbrengsten aanleveren. Op basis van deze begroting stelt de belastingdienst bij beschikking het gedeelte van de gage vast dat de opdrachtgever als kostenvergoeding mag aanmerken. Het bedrag van de kostenvergoedingbeschikking komt in mindering op de brutogage. Er moet dus minder loonheffing berekent worden. De opdrachtgever moet een kopie van deze kostenvergoedingbeschikking in zijn administratie bewaren.

Identificatieplicht?

Werknemers en dus ook artiesten moeten bij indiensttreding aan de werkgever bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Dat is bepaald in de Wet op de identificatieplicht (WID). Deze houdt in dat iedere burger vanaf twaalf jaar verplicht is om zich in bepaalde situaties te identificeren. Identificatie van een artiest bij een optreden is mogelijk aan de hand van alle daartoe aangewezen documenten met uitzondering van het rijbewijs.

Waarom geen rijbewijs als identiteitsbewijs?

Het rijbewijs wordt als algemeen identiteitsbewijs erkend behalve in een aantal specifieke situaties; zoals het aanvragen van een uitkering of het in dienst treden bij een werkgever. En verlonen wordt door de Belastingdienst gelijkgeschakeld met in dienst treden bij een werkgever.
Bij het verlonen moet je een kopie van het paspoort (en evt. verblijfsvergunning) of een kopie van de identiteitskaart ter beschikking stellen.

Wanneer krijg ik mijn Jaaropgave?

Rond 1 februari stuurt MEProductions de jaaropgave per e-mail.